Địa chỉ: Thôn Chùa Lương Phong
Điện thoại: 6.532.022
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài Tuyên Truyền Về Luật Bảo Vệ, Chăm Sóc Và Giáo Dục Trẻ em Năm hoc: 2018 – 2019

 

Bài Tuyên Truyền Về Luật Bảo Vệ, Chăm Sóc Và Giáo Dục Trẻ em

Năm hoc: 2018 – 2019

 

Bài Tuyên Truyền Về Luật Bảo Vệ, Chăm Sóc Và Giáo Dục Trẻ em

Năm hoc: 2018 – 2019

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của CB,CC,VC, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh của nhà trường trên địa bàn.

2. Gắn giáo dục pháp luật với công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống và rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh.

3. Chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp PBGDPL hiệu quả, phù hợp đối tượng; đảm bảo công tác PBGDPL được thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hoạt động nhằm phù hợp với tình hình thực tế địa phương và nhiệm vụ năm học của ngành.

4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng phục vụ Đại hội Đảng các cấp; gắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”.
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

   Năm 2018-2019 nhà trường tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh về Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, luật phổ biến giáo dục pháp luật, luật An toàn thực phẩm, luật Giáo dục, luật phòng cháy chữa cháy, luật giao thông đường bộ, luật phòng chống Ma túy; HIV/AIDS; luật bảo vệ môi trường, trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật trong trường học.

1. Nội dung tuyên truyền pháp luật:

a. Điều lệ trường mầm non

Nhiệm vụ và quyền hạn của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

1. Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật.

3. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

4. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

5. Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá hoặc theo yêu cầu tối thiểu đối với vùng đặc biệt khó khăn.

6. Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

7. Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

8. Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

b. Đạo đức nhà giáo; Gồm 3 chương và 10 điều

Phạm vi điều chỉnh và đối tư­ợng áp dụng

1. Văn bản này quy định về đạo đức nhà giáo.

2. Đối tượng áp dụng bao gồm các nhà giáo đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

+ Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước;

Gồm 9 chương và 78 điều

Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; thiệt hại được bồi thường; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; phục hồi danh dự; kinh phí bồi thường; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước.

c. Nhiệm vụ trọng tâm

2.1 phối hợp cùng toàn thể đồng nghiệp về phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, cung cấp những kiến thức cơ bản của một số nội dung điều luật quan trọng liên quan trực tiếp đến nhà trường.

2.2 Phối hợp triển khai có hiệu quả các nội dung hoạt động trong năm học 2018 - 2019 của Đề án:

“Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”;

2.3. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các điều kiện bảo đảm cho công tác PBGDPL trong toàn trường.

 Nâng cao chất lượng phối hợp giữa các đoàn thể trong xã có liên quan trong công tác PBGDPL.

2.4. Tổ chức hoạt động ngoại khóa như:

 Nói chuyện chia sẻ kinh nghiệm về công tác PBGDPL cùng đồng nghiệp và các bậc phụ huynh thông qua đó tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho đồng nghiệp và phụ huynh.

2.5. Tăng cường bổ sung tư liệu; cập nhật thông tin, các biện pháp tuyên truyền PBGDPL.

2.6 Tích cực tham gia tuyên truyền có hiệu quả về công tác xử lý vi phạm pháp luật trong nhà trường.

2. Biện pháp thực hiện

2.1. Tuyên truyền PBGDPL.

Tích cực phối kết hợp cùng các tổ chức đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm lớp và đại diện cha mẹ HS. Ban chỉ đạo đảm bảo lịch sinh hoạt thường kỳ tháng, quý học kỳ và kết thúc năm học tổng kết đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và định ra phương hướng hoạt động cho thời gian tiếp theo.

2.2 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức.

   Tuyên truyền chia sẻ các văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác PBGDPL tới đồng nghiệp, phụ huynh; tiếp tục đẩy mạnh phương pháp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn năm học 2018– 2019 và các văn bản, tài liệu khác liên quan về công tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục;

   Chia sẻ tận tình với đồng nghiệp và phụ huynh về phương pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật; từ đó nhân rộng tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ GV, NV về vai trò của PBGDPL trong nhà trường; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường tổ chức thực hiện PBGDPL.

2.3 Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL trong nhà trường.

 - Nhà trường chú trọng chỉ đạo, nâng cao chất lượng dạy học tíc hợp các kiến thức pháp luật phù hợp với trẻ mần non theo quy định của Bộ GD&Đ

- Ngoài ra để tăng cường tuyên truyền các hình thức PBGDPL hiệu quả như:

     +Thi tìm hiểu pháp luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

  • +Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Website của nhà trường.

- Trong triển khai, thường xuyên cập nhật kiến thức xã hội mới để tuyên truyền, phổ biến thông qua các hoạt động giáo dục pháp luật cho đồng nghiệp. Phối hợp cùng đồng nghiệp  tham gia cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

2.4. Thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá

Bản thân rút ra bài học kinh nghiệm để đánh giá những kết quả, những chuyển biến từ các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL. Từ đó, đúc rút bài học kinh nghiệm tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng PBGDPL trong nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

 - Tham gia tuyên truyền kế hoạch PBGDPL năm học 2018 - 2019 trong nhà trường

 - Phát huy tính tích cực trong công tác tuyên truyền nội dung pháp luật mới, cần thiết có liên quán đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh nắm vững;

 - Chia sẻ kinh nghiệm cùng đồng nghiệp đi sâu nghiên cứu khoa học viết SKKN về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường;

 - Tuyên Tuyền các lớp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, sinh hoạt và giảng dạy lồng ghép nội dung pháp luật qua các môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp; nhằm nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong năm học;

- Phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể kiểm tra việc triển khai thực hiên nâng cao chất lượng công tác PBGDPL;

- Tuyên truyền các lớp tham gia cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác PBGDPL năm học 2018 - 2019.

- Tuyên truyền nội dung pháp luật mới liên quan đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS, cha mẹ học sinh nắm vững;

Động viên CB, giáo viên, nhân viên đi sâu nghiên cứu viết SKKN về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong trường;

    Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, giảng dạy lồng ghép nội dung pháp luật qua các môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp.

 

                                                                                                                                                                                                                            Người viết

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                     Hà Thị Thoa

                                                                                                                                       

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết