Địa chỉ: Thôn Chùa Lương Phong
Điện thoại: 6.532.022
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên tế
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0986294686
 • Nguyễn Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0965232189
 • Lê Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0989014733
 • Đặng Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0345322479
 • Hoàng Thị Hệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0338139106
 • Diêm Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0972968451
 • Nguyễn Minh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0983298960
 • Nguyễn Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0984596730
 • Ngô Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0966091538
 • Nguyễn Thị Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986375223
 • Dương Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Tổ trưởng tổ chuyên môn 3-4 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0975121985
 • Thân Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0981938028