Địa chỉ: Thôn Chùa Lương Phong
Điện thoại: 6.532.022